مرجع راهنمای سامانه 

1389646918.Education blog

راهنمای سامانه

ویدئوی آموزشی سامانه

فایل راهنمای PDF سامانه

کاتالوگ راهنمای سامانه

راهنمای شروع